تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام

دانلود پیوست

مشخصات
informationاطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مبين انرژي خليج فارس - نماد: مبين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/09/27 درمحل  تهران - ميدان هفت تير- خيابان کريم خان زند- شماره 83 سالن جلسات شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد ( سهامي خاص)10000 %
شرکت پتروشيمي نوري ( برزويه) ( سهامي عام )10000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)10000 %
شرکت فجر انرژي خليج فارس ( سهامي عام )10000 %
شرکت پتروشيمي هنگام(سهامي خاص)10000 %
شرکت پتروشيمي کارون(سهامي خاص)10000 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)10000 %
شرکت پتروشيمي بندرامام(سهامي خاص)10000 %
شرکت کود شيميايي اوره هرمز(سهامي خاص)10000 %
ساير3377000 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس1179866663382.79 %
جمع1179901333382.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جانفشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم هادي اصل سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا شميم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي89247اصلیافشار سرکانيان4859458788رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت پتروشيمي نوري941اصلیمحمد رضا سليمانزاده بيدگلي6199583541عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد1066اصلینريمان شيرزاد2061375111عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
فجر انرژي خليج فارس10860730192اصلیعبد اله علي پناه بهنميري0064932966عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس89243اصلیعلي رضا شميم2002788928نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهماهیتنوع شرکتشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویت
کود شيميايي اوره هرمزحقوقیسهامی خاص10103447872اصلی
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10320466112اصلی
شرکت پتروشيمي بندر امامحقوقیسهامی خاص10860723760اصلی
شرکت پتروشيمي هنگامحقوقیسهامی خاص10103502804اصلی
شرکت پتروشيمي کارونحقوقیسهامی خاص10102272493اصلی


سایر موارد:
..

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.