آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.